2018-05-22

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się LII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24.04.2018 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 2. Zmieniająca uchwałę Nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 marca 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Szczyrk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szczyrk przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 3. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Granicznej.
 4. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Granicznej.
 5. Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
 6. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej oznaczonej jako działka 1872.
 7. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

      Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2018-05-23
Publikacja w dniu:
2018-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2018-05-23
Publikacja w dniu:
2018-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2018-05-23
Publikacja w dniu:
2018-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-05-22
Publikacja w dniu:
2018-05-22
Opis zmiany:
b/d