2018-06-19

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29.05.2018 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2017.
 2. Udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium.
 3. Zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata  2018-2022.
 4. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok.
 5. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 6. Zaciągnięcia opinii jednostek pomocniczych Miasta.
 7. Określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczyrk.
 8. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szczyrk a Gminą Czechowice-Dziedzice.
 9. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 roku.
 11. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na II półrocze 2018 r.).
 12. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Szczyrk.
 13. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d