2014-01-24

Zarządzająca w latach 1993- 2010 Ośrodkiem Narciarskim Czyrna Solisko w Szczyrku, Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., była wielokrotnie krytykowana za brak inwestycji, niewłaściwe zarządzanie, nieumiejętność porozumienia się z właścicielami gruntów pod wyciągami i trasami narciarskimi, aż doszło do sytuacji uniemożliwiającej normalne jego funkcjonowanie.

Powstanie Spółki Akcyjnej Szczyrkowski Ośrodek Narciarski, struktury organizacyjnej mogącej być partnerem biznesowym, zapleczem finansowym dla całego przedsięwzięcia w której jedynymi udziałowcami mogą być właściciele gruntów usytuowanych w obrębie ośrodka, dawało to gwarancję, na bezkonfliktowe jego działanie.

Z punktu widzenia interesów gminy, korzystnym rozwiązaniem było, aby spółka SzON działająca na terenie Szczyrku miała także tutaj swoją siedzibę. Po analizie tych wszystkich uwarunkowań, samorząd aktywnie włączył się w proces działań mających na celu przekształcenia własnościowe Ośrodka Narciarskiego Czyrna - Solisko.

Gdy w 2010 roku, po przekształceniach ośrodka, wszyscy zaangażowani w ten proces, z wielką satysfakcją ze skuteczności swoich działań skierowali się w stronę nowego właściciela, okazując wszelką możliwą pomoc, dając kredyt zaufania wynikający z wcześniejszych deklaracji i obietnic w oczekiwaniu i nadziei na szybką modernizację przestarzałej bazy wyciągowej, jak również całego zaplecza.

Samorząd miasta Szczyrk swoją aktywność przejawiał w następujących obszarach:

  • Znając zagmatwaną sytuację, ważnego z punktu widzenia rozwoju ośrodka, terenu jaki stanowi Hala Skrzyczeńska, samorząd podjął działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego, by przyszły inwestor mając gotowe plany mógł je bez dodatkowych przeszkód realizować.
  • Z terenów hali wydzielił działki na których znajdują się budynki wraz z urządzeniami wyciągowymi i zapleczem.
  • Rada Miejska podjęła uchwałę o zbyciu na rzecz ośrodka działek niezbędnych do jego funkcjonowania oraz tych, które umożliwią powstanie nowych wyciągów.
  • Wyrażona została zgoda i udostępniono teren na prowadzenie prac związanych z rozbudową sieci sztucznego naśnieżania.
  • Wybudowano bezpłatny parking i uporządkowano teren na Pośrednim z którego w zdecydowanej większości korzystają klienci ośrodka.
  • Wydawane są bezpłatne informatory i mapki dotyczące możliwości korzystania z tras, wyciągów oraz świadczonych usług związanych z turystyką narciarską.
  • Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji wspólnie z SzON S.A podejmuje szereg akcji o zasięgu ogólnokrajowym związanych z szeroko pojętą promocją.

Tych działań można by przytoczyć jeszcze kilka.

Po dwóch latach wykazywanej aktywności i realizacji szeregu oczekiwań ze strony gminy, działalność SzON w postaci realizacji złożonych deklaracji o szybkim procesie modernizacji zamknęły się w obrębie poprawy stanu tras narciarskich oraz poszerzenia obszaru sztucznego naśnieżania, co i tak nie wykorzystano, gdyż skrócono okres funkcjonowania wyciągów mimo dobrych warunków na trasach.

Okres kredytu zaufania, okazywanego wsparcia i pomocy w nadziei na zmianę sytuacji skończył się wraz z brakiem oczekiwanych rezultatów.

Znacznie poważniejszym problemem jest kwestionowanie przez SzON praw własności gruntów należących do gminy Szczyrk, będących w użytkowaniu wcześniej przez GAT, a obecnie przez SzON. Powoduje to brak wpływów do budżetu gminy środków finansowych z tytułu dzierżawy terenów przeznaczonych pod trasy narciarskie, jak również ze sprzedaży terenów na których zlokalizowane są urządzenia wyciągowe. Wniesienie do sądu wniosku o zasiedzenie terenu Hali Skrzyczeńskiej, w przypadku kiedy z góry wiadomo, że SzON w ten sposób nie wejdzie w jego posiadanie, a jedynie na okres toczącego się postępowania uniknie płatności, jest jaskrawym przykładem na skomplikowanie sytuacji dotyczącej ostatecznego uregulowania stanu prawnego hali, z jednoczesnym przyblokowaniem wszelkich inwestycji.

Po raz kolejny, Rada Miasta jednogłośnie w drodze podjętej w dniu 12 czerwca 2013 roku uchwały dotyczącej wniesienia jako wkładu niepieniężnego /aportu/ do Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A., prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Szczyrku /Hala Skrzyczeńska/ oraz wyrażenia poparcia do działań Burmistrza Miasta Szczyrk, zmierzających do zakończenia toczących się postępowań sądowych pomiędzy Gminą Szczyrk, a Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim S.A. wychodzi naprzeciw inwestorowi, tym samym daje wyraz olbrzymiego zaangażowania mającego na celu ugodowe rozwiązanie powstałych problemów.

Naczelną przesłanką takiego postępowania jest determinacja samorządu i udział gminy w rozwój infrastruktury narciarskiej, jako niezbędnego elementu warunkującego rozwój naszej miejscowości, regionu o znaczącym potencjale turystycznym i sportowym.

Mieliśmy nadzieję, że tak daleko idąca propozycja znajdzie zainteresowanie ze strony spółki, tym bardziej, że pozwala na znaczne przyśpieszenie procesu inwestycyjnego, wykorzystanie pieniędzy na zakup wyciągów zamiast gruntów, jak również normalne funkcjonowanie ośrodka i jego rozwój.

Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy oficjalnego stanowiska SzON dotyczącego tej propozycji.

Teren Hali Skrzyczeńskiej był i jest terenem gminy, wcześniej w użytkowaniu naszych przodków obecnie całej społeczności Szczyrkowskiej!

Przyjęte przez SzON postępowanie odwleka na dłuższy czas realizację oczekiwanych inwestycji ze szkodą dla nas wszystkich. Nikt nie przypuszczał, że będą „podziękowaniem” za dotychczasowe zaangażowanie samorządu i całej lokalnej społeczności działającej na rzecz nowego właściciela.

Okazuje się także, że mimo możliwości wybudowania w tym czasie nowego wyciągu w rejonie Pośredniego, gdzie dokumentacja i wymagane pozwolenia były aktualne nie doczekaliśmy się także realizacji zamierzonego celu. Zdaniem SzON odstąpiono od modernizacji bazy wyciągowej, z uwagi na wygórowaną stawkę za dzierżawę gruntu jaką zaproponował jego właściciel.

W eter kolejny raz puszcza się informację, że to samorząd stwarza problemy powodujące brak możliwości modernizacji ośrodka.

Do dnia dzisiejszego do Urzędu Miasta nie wpłynął ze strony SzON S.A. wniosek dotyczący nabycia lub dzierżawy jakiegokolwiek terenu na którym zlokalizowane są urządzenia wyciągowe lub też terenu który byłby przeznaczony na wybudowanie nowych wyciągów!

Za chwilę najdrobniejszy kamień czy gałązka będzie winna odstąpienia od wcześniej składanych deklaracji i obietnic byleby samemu przykryć rzeczywiste cele jakie zamierza zrealizować spółka.

Nam samorządowcom społeczność lokalna zarzuca, że naiwnie uwierzyliśmy w kreślone plany świetlanej przyszłości i rozwoju. Trudno w takiej sytuacji nie przyznać racji, kiedy to po osiągnięciu przez SzON zamierzonego celu, jakim było wejście w posiadanie ośrodka, gmina jako partner wspierający inwestycję, stała się już niepotrzebna.

Jak potoczą się dalsze losy SzON-u a tym samym w dużej mierze miasta, w tym momencie zależy od SzON.

Dlatego też zwracamy się o zweryfikowanie dotychczasowych działań spółki, realizacji nowych inwestycji w celu przywrócenia miastu należnego miejsca w rankingu miejscowości narciarskich.

Z ostatniej chwili: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej oddalił wniosek SzON S.A. o zasiedzenie.

Szczyrk, dnia 10 stycznia 2014 roku

Wojciech Bydliński Burmistrz Miasta Szczyrk

Antoni Byrdy Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Barbara Marek - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-01-24
Publikacja w dniu:
2014-01-24
Opis zmiany:
b/d