2014-03-13

W dniu 12 marca 2014 r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady P. Antoniego Byrdy w posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej RM uczestniczył Starosta Bielski P. Andrzej Płonka. Głównym tematem posiedzenia komisji było omówienie problematyki funkcjonowania transportu publicznego na terenie Miasta Szczyrk (PKS) z udziałem Radnych niebędących członkami Komisji.

W pierwszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji P. Andrzej Łaciak przedstawił wysokość dofinansowania Gminy Szczyrk do PKSu tj. 320 299,00 zł. w tym kwota dopłaty do komunikacji zbiorowej za 2014 rok – 137 271,00 zł. oraz zaległa kwota z 2013 roku – 183 028,00 zł. Następnie oddał głos Staroście Bielskiemu, który przedstawił informację n/t funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie Powiatu Bielskiego. Poinformował, że zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Natomiast ustawa o samorządzie gminnym przewiduje, że do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Dlatego też zwrócił się do Burmistrza Miasta, Radnych o zajęcia stanowiska, co do funkcjonowania PKSu na terenie Gminy Szczyrk (w tym zapewnienie finansowe) oraz ewentualnego założenia Związku Międzygminnego tworzonego ze wszystkich samorządów Powiatu Bielskiego (przekazanie majątku PKS na poszczególne gminy). Zaznaczył, że negatywne stanowisko w przedmiotowej kwestii związane będzie z wyłączeniem z obsługi linii komunikacyjnej na terenie Gminy Szczyrk.

Następnie przedstawił straty spółki PKS, która za 2013 wynosi ok. 3 600 000 zł. (skutki obniżenia cen biletów o 30%). W związku z powyższym wrócono do ceny biletów z przed dnia 1.09.2012 r. oraz zwiększono wysokość dofinansowania danej gminy celem zniwelowania straty na koniec 2014 roku do kwoty 2 100 000 zł.

Pokrótce odniósł się również do zakupu nowego taboru, w których zamontowano elektroniczne urządzenia informacji i obsługi pasażerów. Poinformował, że głównym założeniem jest zastosowanie pełnej elektroniki funkcjonowania transportu publicznego na terenie Powiatu Bielskiego (m.in. darmowy internet, kamery, cyfrowe przystanki itp.).

Zaznaczył, że gmina Wilkowice i Buczkowice wykazały zasadność funkcjonowania PKSu na terenie gmin, akceptując wysokość dofinansowania. Przypomniał, że zestawienie dopłat do komunikacji PKS poszczególnych gmin obejmuje ilości kilometrów przejechanych w danej gminie.

Następnie poruszył problem nieuczciwej konkurencji ze strony prywatnych przewoźników, która niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie PKSu. Przewozy te często prowadzone są z naruszeniem przepisów dotyczących prowadzenia warunków technicznych pojazdów, przestrzegania rozkładu jazdy, czasu pracy kierowców, pobierania należności za przejazd według ustalonego cennika itp. Uważa, że prywatni przewoźnicy powinni przejmować obsługę całej linii komunikacyjnej, a nie tylko najbardziej rentowne kursy na danej linii.

Poinformował, że przy organizacji transportu zbiorowego, powiat korzysta z doświadczeń innych gmin i miast, w tym także zaprzyjaźnionego powiatu w Niemczech. Ze względu na trudną sytuację finansową miasta Szczyrk Starosta Bielski P. Andrzej Płonka zaproponował rozłożenie kwoty dofinansowania na raty.

Burmistrz Miasta P. Wojciech Bydliński powiedział, że kwestia przystąpienia do Związku Międzygminnego nie podlega dyskusji - PKS powinien funkcjonować na terenie Gminy Szczyrk.Istotnym jest fakt, że sąsiednie miejscowości wyraziły akceptację funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gmin (spójność obszarowa). Uważa, że wówczas linia Bielsko-Biała–Szczyrk będzie rentowną i spełni ważną rolę komunikacyjną w przypadku tych mieszkańców, którzy nie mogą poruszać się własnym środkiem lokomocji.

Przewodniczący Rady P. Antoni Byrdy zaznaczył, że znaczącą grupą pasażerów korzystających z usług PKS to uczniowie. Dalej osoby dojeżdżające do pracy, emeryci, turyści. Uważa, że decyzja o obniżeniu cen biletów o 30% była nieporozumieniem, poskutkowało to startą w wysokości ok. 3 600 000 zł., którą to mieszkańcy gmin korzystających z usług PKS muszą wyrównać. Uważa, że Komunikacja miejska nigdy nie zrówna cen biletów z przewoźnikiem prywatnym. Wskazał na analizę udoskonalenia funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego. Zaznaczył, że funkcjonowanie PKSu na trenie miasta Szczyrk pełni ważną funkcję. Należy zastanowić się również nad zastosowaniem wahadła na linii Buczkowice-Szczyrk, takie autobusy pełniłyby rolę komunikacji miejskiej wewnątrz miasta szczególnie w okresie wzmożonego ruchu turystycznego.

Członkowie Komisji jednomyślnie upoważnili Burmistrza Miasta do prowadzenia spraw związanych z udzieleniem przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego (w miarę możliwości finansowych miasta) oraz do przystąpienia Gminy Szczyrk do Związku Międzygminnego tworzonego ze wszystkich samorządów Powiatu Bielskiego. Radni niebędący członkami komisji w pełni poparli stanowisko komisji w przedmiotowej kwestii.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-03-13
Publikacja w dniu:
2014-03-13
Opis zmiany:
b/d