2020-06-14

Regulamin Konkursu Szczyrk Latem Wita Kwiatem 2020

Formularze do pobrania:

Deklaracja Szczyrk Latem Wita Kwiatem 2020

KLAUZULA RODO Szczyrk Latem Wita Kwiatem 2020

Ze względu na zagrożenia wynikające z epidemii koronawirusem COVID-19, tegoroczna edycja organizowanego od wielu lat konkursu „Szczyrk Latem Wita Kwiatem” odbędzie się w formule on-line. Dlatego też wymagana jest zmiana regulaminu i dostosowanie go do proponowanej formuły.

1. Cele konkursu:
• Promocja pozytywnego wizerunku miejscowości m.in. w mediach społecznościowych.
• Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki miasta.
• Poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród.
• Integracja mieszkańców miejscowości, wymiana doświadczeń z wiedzy o kwiatach i ogrodnictwie.
• Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów z terenu miasta.
• Wzrost wiedzy na temat turystyki i krajoznawstwa naszego regionu.

2. Organizator konkursu:
• Towarzystwo Miłośników Szczyrku przy pomocy organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku oraz wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

3. Uczestnicy:
• W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele ogrodów położonych w granicach administracyjnych miasta Szczyrk
• W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej
• Przystępując do konkursu uczestnik deklaruje się, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym: zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, zgodę na publikację zdjęć ogrodu uczestnika i przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz organizatora konkursu.

4. Tryb zgłaszania:
Warunkiem uczestnictw w konkursie jest nadesłanie drogą mailową na adres m.kurowski@kultura.szczyrk.pl 3 zdjęć z widokiem ukwieconego ogrodu/posesji, wypełnionej deklaracji uczestnictwa wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz podpisaną klauzulę RODO /upoważnienie do przetwarzania danych osobowych/
• Osoby nie posiadające możliwości przesłania zdjęć i deklaracji drogą elektroniczną mogą w/w materiały dostarczyć w zamkniętej i podpisanej kopercie do Biura Informacji Turystycznej w Szczyrku.
• Zgłoszenia mogą być składane przez:
- właściciela ogrodu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci)
- osoby trzecie (przedstawiciele organizacji lokalnych i przewodniczący oraz członkowie Zarządów Osiedli)
• Zdjęcia ze względu na sposób oceny przez komisje konkursową winny być wykonane z jak największą starannością /dobre nasłonecznienie, najciekawsze ujęcie, wyeliminowanie z tła zbędnych przedmiotów itp./
• Deklarację wraz z regulaminem będzie można wyciąć z bieżącego numeru Gazety Szczyrkowskiej
• Deklarację można pobrać z Internetu ze strony www.szczyrk.pl lub osobiście w punkcie Informacji Turystycznej ul. Beskidzka 41
• W przypadku pomocy w złożeniu w/w materiałów prosimy o kontakt z MOKPI tel. 696 498 782

5. Sposób realizacji konkursu
• Deklaracje, klauzulę RODO wraz z regulaminem konkursu będzie można pobrać z:
- strony internetowej www.szczyrk.pl 
- bieżącego wydania Gazety Szczyrkowskiej
w terminie od 10.06.2020 do 31.07.2020
• Nadsyłanie materiałów/ 3 zdjęcia + deklaracja +klauzula RODO/ drogą mailową na adres m.kurowski@kultura.szczyrk.pl lub w podpisanej kopercie w terminie od 15.06.2020 do 31.07.2020 lub w zamkniętych podpisanych kopertach w Biurze Informacji Turystycznej
• Nadesłane zdjęcia będą publikowane na profilach społecznościowych od 10.08.2020
• Na podstawie nadesłanych 3 zdjęć oceny ogrodów dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Szczyrku, Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji w Szczyrku
• Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszeń oraz dokumentacji pod względem zgodności z regulaminem i dokona oględzin zgłoszonych ogrodów w terenie.
• Termin prac Komisji Konkursowej od 1.08.2020r do 16.08.2020.
• Podsumowanie konkursu i odbiór nagród odbędzie się w dniu 29.08.2020 w godzinach 15.00-18.00 w Szczyrku na Placu św. Jakuba.
• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się poprzez media społecznościowe i na stronie Internetowej www.szczyrk.pl 

6. Kryteria oceny
• Rozplanowanie ogrodu
• Urządzenie części wypoczynkowej
• Dobór roślin zdobiących ogród
• Estetyka i stan techniczny ogrodzenia
• Kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole, parapety, balkony
• Trawniki i ich utrzymanie
• Ogólne wrażenie estetyczne

7. Nagrody
Ze względu na towarzyszące tegorocznemu konkursowi szczególne okoliczności organizatorzy podjęli decyzje o przyznaniu nagród dla:
• pierwszych 60 uczestników konkursu, którzy nadeślą 3 zdjęcia i wypełnioną deklarację /dyplom, nagroda rzeczowa, pakiet podarunkowy/
• zwycięzcy konkursu oprócz w/w nagród otrzyma także okolicznościowy puchar
• uczestnika konkursu który otrzyma największą ilość "lajków" /polubień lub komentarzy/ na profilu Fb Miasto Szczyrk i będzie to nagroda publiczności.

8. Promocja wyników konkursu
• Oficjalne ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród nastąpi w dniu 29 sierpnia 2020 w godzinach 15.00–18.00 na Placu św. Jakuba w Szczyrku.
• Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą na profilu społecznościowym Fb Miasto Szczyrk, stronie internetowej www.szczyrk.pl oraz w Gazecie Szczyrkowskiej i za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych.
• Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.
• Lista laureatów oraz zdjęcia konkursowe będą zamieszczone na profilu społecznościowym Fb Miasto Szczyrk, stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.szczyrk.pl, będą również opublikowane w prasie lokalnej w tym w Gazecie Szczyrkowskiej.

Zarząd TMSz