2019-09-17

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00  X SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.06.2019r. oraz Sesji Nadzwyczajnej odbytej w dniu 22.08.2019r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) Określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
  b) Zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczyrk.
  c) Powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027.
  d) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Szczyrk.
  e) Zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi, niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych – w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2022.
  f) Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (na działce nr 3961 wzdłuż granicy działki 3959/1).
  g) Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (na działce nr 3961 wzdłuż granicy działki 3960/2).  
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-09-17
Publikacja w dniu:
2019-09-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-09-17
Publikacja w dniu:
2019-09-17
Opis zmiany:
b/d