2019-12-13

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:00  XIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26.11.2019r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. Zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022.
 2. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 r.
 3. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020-2023.
 4. Uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2020.
 5. Zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24.09.2019r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałą Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019r.
 6. Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczyrk na rok 2020.
 7. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Uzdrowiskowej oznaczonej jako działka 4214/2.
 8. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczyrk na rok szkolny 2019/2020.
 9. Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczyrk na lata 2020-2022.
 10. Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.818.2019
  z dnia 05 grudnia 2019r.
 11. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na I półrocze 2020 roku).
 12. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020r.
 13. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-12-16
Publikacja w dniu:
2019-12-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-12-13
Publikacja w dniu:
2019-12-13
Opis zmiany:
b/d