2022-12-09

INFORMACJA SPRZEDAŻ WĘGLA

  1. Gmina Szczyrk sprzedaje paliwo stałe – węgiel kamienny w preferencyjnej cenie 1900 złotych brutto za 1 tonę tego paliwa niezależnie od sortymentu, frakcji i jego pochodzenia.
  2. Gmina Szczyrk wprowadza i aktualizuje w systemie teleinformatycznym https:/cieplo.gov.pl/ informacje o cenie, za którą sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego i miejscu sprzedaży i dystrybucji.
  3. Do ceny, o której mowa w pkt. 1 nie wlicza się kosztów transportu węgla kamiennego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Transport ten stanowi dodatkowy koszt mieszkańców.
  4. Gmina Szczyrk realizuje transport węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu na skład węglowy w gminie, dystrybucję i wydawanie węgla mieszkańcom za pośrednictwem i w ramach umowy z H.U. WIR Adam Jakóbiec reprezentowanym przez pana Adama Jakóbca, z siedzibą w Godziszce, ul. Tulipanów 356.

Sprzedaż i wydawanie węgla mieszkańcom następuje w trybie i na zasadach określonych poniżej:    

Urząd Miejski w Szczyrku po pozytywnej weryfikacji „ Wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego” powiadamia mieszkańców telefonicznie lub poprzez e-mail w sprawie odbioru „Informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałegow pokoju nr 22 w Urzędzie Miejskim w Szczyrku.

Mieszkańców powiadamia się w kolejności złożonych i zaewidencjonowanych wniosków.

1. Negatywna weryfikacja wniosku o zakup preferencyjny następuje w formie decyzji.

 2. W przypadku wycofania wniosku o zakup preferencyjny węgla przed wpłatą należności, postępowanie wszczęte na wniosek strony umarza się.

3. Mieszkańcy w ciągu 3 dni od odebrania z Urzędu Miejskiego „Informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego” wpłacają określoną kwotę należności na wskazane konto Gminy Szczyrk.

Uwaga! Jeśli wpłata mieszkańców nie zostanie odnotowana na koncie Gminy Szczyrk w ciągu 3 dni kalendarzowych, to zostają wykreśleni z listy wnioskodawców zakupu węgla. Mieszkańcy, którzy wpłacą należność po tym terminie zostaną ponownie dopisani na końcu „Rejestru Wnioskodawców zakupu węgla” i odbiorą węgiel w kolejności wynikającej z tego dokumentu.

  1. Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Szczyrku zweryfikuje wpłaty mieszkańców, zaksięguje je oraz wystawi faktury VAT i dokumenty WZ (Wydanie Zewnętrzne) dla mieszkańców. Wyżej wymienione dokumenty będą dostępne do odbioru w siedzibie Urzędu, o czym każdy zostanie telefonicznie poinformowany.
  2. Mieszkańcy mogą odebrać węgiel osobiście własnym transportem lub zamówić transport węgla na w/w składzie.
  3. Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-12-09
Publikacja w dniu:
2022-12-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-12-09
Publikacja w dniu:
2022-12-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-12-09
Publikacja w dniu:
2022-12-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-12-09
Publikacja w dniu:
2022-12-09
Opis zmiany:
b/d