Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk
pokój 12, 36, 42, 44

Telefony:

 • (33) 817 89 74
 • (33) 829 50 36
 • (33) 829 50 10 – Pracownicy Socjalni
 • (33) 829 50 14 – Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Godziny pracy MOPS:

 • Poniedziałek 7:30 - 15:30
 • Wtorek 7:30 - 17:00
 • Środa 7:30 - 15:30
 • Czwartek 7:30 - 15:30
 • Piątek 7:30 - 14:00

Godziny przyjmowania przez Kierownika interesantów w sprawie skarg i wniosków:

 • Środa 12:00 - 14:00

Pracownicy MOPS:

pokój 36
 • Kierownik

Helena Byrdy - Przybyła

 • Główny księgowy

Irena Krajewska

 • Pracownik socjalny

Agnieszka Mrózek

 • Inspektor

Gabriela Janica

 • Inspektor

Agata Kliś


pokój 42
 • Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Joanna Paciorek

 • Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Edwarda Wala


pokój 44
 • Inspektor

Irena Ludwig

 • Inspektor

Dorota Wieczorek

pokój 12 Obsługa Programu ,,Rodzina 500+"
 • Pomoc administracyjna

Sylwia Krajewska

 • Pomoc administracyjna

Agnieszka Gruszecka

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w siedzibie Ośrodka

w godz. 7:30 - 10:00

 • poniedziałek,
 • środka,
 • czwartek,
 • piątek

Przedmiot działania i kompetencje MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku jest jednostką organizacyjną gminy powołana Postanowieniem Nr 1/90 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczyrku z dnia 17 kwietnia 1990r.

Ośrodek obejmuje swoim zasięgiem teren miasta Szczyrk. Zasadniczym aktem prawnym określającym zadania MOPS z zakresu pomocy społecznej i sposób ich realizacji jest ustawa z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zamianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest realizacja w mieście Szczyrk zadań pomocy społecznej, zarówno własnych jak i zleconych, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin i do ich integracji ze środowiskiem.
Niezwykle ważnym zadaniem Ośrodka jest praca socjalna prowadzona na rzecz naszych podopiecznych oraz informowanie mieszkańców miasta o przysługujących im prawach i uprawnieniach, umożliwiających im wyjście z trudnej sytuacji życiowej.
Dodatkowe zadania MOPS określone są w innych ustawach.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 p.1 ustawy o pomocy społecznej):
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł;
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7
pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania
z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji
o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Decyzje o przyznaniu świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje Klientowi prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-05-17
Publikacja w dniu:
2013-05-17
Opis zmiany:
b/d