2017-07-10

Burmistrz Miasta Szczyrk zawiadamia, że zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nowe stawki opłat obowiązują od dnia 1 lipca 2017 r.

Treść Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku wprowadzającej zmianę stawek

Zawiadomienia o zmianie stawki wraz z aktualnymi blankietami do opłat będą rozsyłane drogą pocztową.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się stawki w wysokości:

 • 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, gdzie odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę za pojemnik o określonej pojemności:

 • pojemnik 60 litrów - 15,00 zł
 • pojemnik 120 litrów - 22,00 zł
 • pojemnik 240 litrów - 35,00 zł
 • pojemnik 1100 litrów - 150,00 zł
 • pojemnik KP-5000 litrów - 537,00 zł
 • pojemnik KP-7000 litrów - 647,00 zł

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, gdzie odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę za pojemnik o określonej pojemności:

 • pojemnik 60 litrów - 20,00 zł
 • pojemnik 120 litrów - 35,00 zł
 • pojemnik 240 litrów - 55,00 zł
 • pojemnik 1100 litrów - 220,00 zł
 • pojemnik KP-5000 litrów - 699,00 zł
 • pojemnik KP-7000 litrów - 840,00 zł

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców, zmiana wielkości pojemników) lub kolejnej zmiany stawki.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z dołu, bez wezwania do zapłaty, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, na dotychczasowy indywidualny numer rachunku bankowego.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Burmistrz Miasta Szczyrk wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując ww. stawki opłat

Ponadto przypomina się o obowiązku zgłaszania zmian dotyczących ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (w przypadku nieruchomości zamieszkałych), lub zmian dotyczących ilości odpadów powstających na nieruchomości (w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne) w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Małgorzata Gębala - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-07-10
Publikacja w dniu:
2017-07-10
Opis zmiany:
b/d