Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczyrku. Kompletny wniosek Urząd przekazuje do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKPRPA) celem zaopiniowania pod kątem zgodności z uchwałami Rady Miejskiej w przedmiotowym temacie.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii GKPRPA wydawane jest zezwolenie.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

Wymagane dokumenty:

-  wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

-  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

-  decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Opłaty:

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie oraz dla przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości progów wymienionych poniżej, wynosi:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Uwaga: W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust.1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości opłatę 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d